LOVER FOR MUSIKKFORENINGEN SUONI

(revidert jan/febr 2012)

§1 - MÅLSETTING

Musikkforeningen Suoni ‘ formål er å virke for fremme av musikkglede og musikkforståelse generelt, og å
stimulere det enkelte medlem og korpset til videre musikalsk utvikling.

Innenfor den totale målsetning skal det legges vekt på å utvikle et godt sosialt miljø blant medlemmene.

§2 - ORGANISERING
A
Årsmøtet er korpsets øverste myndighet.
I årsmøteperioden ledes korpset av et styre på 7 medlemmer: Leder, driftsansvarlig, økonomiansvarlig og teknisk ansvarlig som utgjør korpsets Arbeidsutvalg, samt ledere i følgende utvalg:

MUSIKKUTVALG som består av leder og to medlemmer samt dirigent.

TEKNISK UTVALG som består av leder og to medlemmer.

ØKONOMI- OG SPONSORUTVALG som består av leder, kasserer og to medlemmer.

MARKEDSUTVALG som består av leder og to medlemmer.

VELFERDSUTVALG som består av leder og tre medlemmer.

I tillegg velges det en observatør fra Salongorkesterets styre.
Kasserer har observatørstatus i styret.

Alle styremedlemmene bortsett fra lederen, velges for 2 år av gangen. Lederen og utvalgsmedlemmene for ett år. Dersom et styremedlem velges til leder midt i sin funksjonstid, velges et nytt styremedlem til vedkommende erstatning for det gjenværende året.

Medlemmene i underutvalgene fungerer som vararepresentanter til styret for utvalgslederne.

Det skal foreligge instrukser for alle tillitsverv i korpset, samt for bruk av korpsets uniformer og banner.

B
Musikkforeningen Suoni består av et hovedkorps. Innenfor dette og på grunnlag av medlemmene her, kan det dannes forskjellige musikalske grupper.
Slike grupper velger selv en leder som skal være bindeleddet mellom gruppa og styret og være ansvarlig for at gruppa arbeider i henhold til korpsets lover, instrukser og reglementer.

Virksomheten i slike grupper må ikke skje på bekostning av hovedkorpsets drift.
Dannelsen av slike grupper samt valg av leder, skal godkjennes av styret. Grupper som presenteres i Musikkforeningen Suoni s navn, benytter korpsets eiendeler eller lokaler, er underlagt korpsets lover.

C.
Når det fra en musikalsk vurdering er ønskelig eller nødvendig kan musikalsk leder eller musikkutvalget søke assistanse av musikere utenfor korpset. Ved slike vurderinger skal det tas hensyn til korpsets egne medlemmer og deres musikalske utviklingsmuligheter.

D
Musikkforeningen Suoni er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Sør.

§3 MEDLEMSKAP
A
Medlemskap i Musikkforeningen Suoni er gjensidig forpliktende, med samme rettigheter og plikter for alle.

Utøvende medlemmer fra skolekorps kan bli aspiranter fra 1. august det året de fyller 15 år.
Medlemsforpliktelsene i aspiranttiden skal oppfylles i forhold til skolekorpset. Medlemmer kan tas opp
fra 1. august det året de fyller 16 år. Medlemskap godkjennes av styret. Når det gjelder medlemskap for
spillende medlemmer, foreslås dette av styret, og godkjennes av årsmøtet.

B
Alle medlemmer, bortsett fra æresmedlemmer, betaler medlemskontingent. I tillegg betaler spillende medlemmer en korpsavgift. Korpsavgift kan også kreves av spillende ikke-medlemmer, når disse ikke er medlem av skolekorps.
Betalt kontingent gir møte-og stemmerett ved korpsets årsmøter og medlemsmøter, og adgang på vanlige vilkår til korpsets fester og sosiale arrangementer. Æresmedlemmer er fritatt for kontingenter og avgifter.

C
Spillende medlemmer kan, etter søknad til styret, innvilges permisjon når dette er nødvendig av hensyn til medlemmets skolegang, arbeid eller viktige private forhold. Spillende medlemmer plikter å møte til alle øvelser,
konserter og andre musikalske oppdrag, samt etter beste evne å løse de oppgaver som årsmøtet og styret pålegger.
Spillende medlemmer og aspiranter som er forhindret fra å møte til øvelser, konserter eller andre musikalske eller praktiske oppgaver, skal sørge for at leder eller sekretær får beskjed så tidlig som mulig.

Ikke-spillende medlemmer skal bistå styret og utvalgene med praktiske gjøremål etter beste evne, og videre påta seg de vervene som årsmøtet pålegger.

Medlemmer og aspiranter plikter i å gjøre seg kjent med, og overholdes korpsets, kretsens og NMFs vedtekter, regler og lovlige vedtak.

D
Korpsåret med medlemsregistreringer, innrapportering til krets/forbund og kontingentinnbetaling følger skoleåret fra 1. august til 31.juli påfølgende år.
Medlemmene er forpliktet til å betale kontingenten og andre økonomiske medlemsforpliktelser til fastsatte tider.


§4 OPPHØR AV MEDLEMSKAP
Medlemskap gjelder til det blir sagt opp skriftlig.

Dersom et medlem opptrer i strid med korpsets interesser eller begår grove brudd på korpsets lover og reglementer, kan årsmøtet, og i særlige tilfeller styret, si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning. Dersom styret foretar en slik eksklusjon, skal denne legges fram for årsmøtet som melding.


§5 ÅRSMØTER OG MEDLEMSMØTER
A
Ordinært årsmøte holdes hvert år i januar måned.
Nærmere tidspunkt fastsettes av styret og bekjentgjøres med minst 1 måneds varsel.
Spillende og ikke-spillende medlemmer som har overholdt sine forpliktelser har stemmerett på årsmøtet.
Representanter fra krets og NMF har talerett. Årsmøtet kan for øvrig vedta å gi talerett til hvem det måtte ønske.
Årsmøtet skal ha følgende agenda:

1
Valg av møteleder.
Styret fremmer forslag på møteleder og møtesekretær som godkjennes av årsmøtet.

2
Godkjenning av nye medlemmer.
Styret fremmer forslag til opptak av nye, spillende medlemmer.

3
Innkomne forslag
Forslag til årsmøtet må sendes styret senest 2 uker før årsmøtet. Medlemmer skal gjøres kjent med eventuelle forslag minst en uke før årsmøtet.

4
Årsberetning
Styret skal legge fram årsberetning. Videre skal alle utvalg legge fram rapport om arbeidet sitt. Årsberetninger og rapporter skal gi et fyldig bilde av korpsets drift og aktiviteter i det forløpne driftsår.

5
Årsregnskap og budsjett.
Årsregnskapet skal gi et klart bilde av korpsets økonomi, samt redegjøre for disponeringen av korpsets midler. Det skal også legges fram forslag til budsjett for kommende år.

6
Fastsettelse av neste års kontingent
Medlemskontingenten og korpsavgifter fastsettes ette innstilling fra styret på grunnlag av korpsets økonomi.

7
Valg
Årsmøtet foretar valg av styremedlemmer og utvalgsmedlemmer som fastlagt i §2.
Videre velges det visedirigent, to revisorer og valgkomite, bestående av leder og to medlemmer.

Ved alle valg skal valgkomiteen ha satt fram forslag på kandidater. Dog skal forslag på neste års valgkomite settes fram av medlemmene på årsmøtet.

B
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 10 av medlemmene krever det. Det ekstraordinære årsmøtet behandler bare de sakene det er innkalt for. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel og skal være skriftlig.
C
Medlemsmøte holdes når styret finner det nødvendig.


§6 MUSIKALSK LEDER OG DIRIGENTER
Musikalsk leder og faste dirigenter ansettes av styret etter å ha innhentet uttalelser fra et medlemsmøte.
Lønns- og arbeidsvilkår fastsettes ved kontrakt.

§7 ÆRESMEDLEMSKAP
Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer med særlig lang tjeneste, og som har ytet korpset spesielt store tjenester.


§8 OPPLØSNING
Musikkforeningen Suoni kan ikke oppløses med mindre tre fjerdedel av medlemmene i lovlig innkalt årsmøte er enig om det. Ved eventuell oppløsning skal korpsets midler, instrumenter og rekvisita disponeres av to medlemmer valgt av årsmøtet. Disse skal søke å gjenopprette foreningen. Hvis dette ikke lykkes etter en rimelig tid, skal alle korpsets eiendeler og midler administreres av den kommunale kulturetaten i Skien, og tilfalle musikkformål i Skien.


§9 ENDRINGER

Endringer av disse lovene kan bare vedtas på et ordinært årsmøte. Forslag til lovendringer må være styret i hende minst 1 måned før årsmøtet. Alle endringer krever minst to tredels flertall.