Dzienniki z podró?y z Polski-Tur 02.10 do 05.10 – 2015.

Wspania?y bukiet z 35 muzyków i 7 turystów uda? si? do Polski w 120 roku jubileuszu W?growcu ko?o Poznania.
Wycieczka rozpocz??a si? od Ibsenhuset na 02.30 w pi?tek 2 pa?dziernika autobusem do Gardermoen, gdzie norweski sta? gotowy do lotu z nami do Berlina – po?redniczy?a dalszego przewozu autobusem do miejsca przeznaczenia. 4 i 1/2 godziny w autobusie szybko mija w dobrym towarzystwie. Dotarli?my do miasta o godzinie 13:30.
Mo?emy cieszy? si? “letni” ciep?o w pi?knym miejscu, w pi?knym hotelu. Hotel Pietrak w Wagrowcu 4 * hotel z dobr? kuchni?.

MF Suoni dzieje w weekend maj? 3 koncerty, które z foreboding my?li przed koncertem, ?e tutaj b?dziemy gra? dla nielicznych na widowni. Ale nie – organizatorzy zrobili ?wietn? robot? z PR. 600 osób uczestniczy?o pierwsze nasze koncerty. To zainspirowa?o nas do wykonywania nasz? muzyk? w najlepszy sposób – nawet z po?yczonych instrumentów jak tuba do Guro Strand pozosta? na Gardermoen. W znakomitym muzykiem zaj?? odepchn??a i przeprowadzi? dwa koncerty z nowym materia?em i wiele transpozycji. Wieczór zako?czy? obiad w hotelu i prawdziwe przyjemnych kveldskos nad ranem w nocy.

Sobota pojechali?my do Poznania w wielkiej jesiennej pogody i wysokich temperatur w ci?gu dnia. Tu by? spacer po starym mie?cie i troch? smak polskiego piwa. Popo?udnie by?o u?ywane wypoczynek w hotelu przed koncertem wieczoru.
Dzisiejszy koncert odby? si? w nowym mie?cie – Skoki.
To by?o bardzo mi?e wydarzenie, kiedy czas naszego koncertu b?dzie przywróci? nowy korpus muzyczny powi?zanych z ochotniczej stra?y po?arnej w mie?cie. Wszyscy muzycy zosta? uroczy?cie przekazany ich instrumentów. Przyjemne do?wiadczenie dla nas wszystkich. Koncert by? dobrze odwiedzi?o oko?o 350 s?uchaczy. Po koncercie i uroczystej podró? uda? si? do stra?y po?arnej na miejscu, gdzie zostali?my zaproszeni na kolacj?. Po powrocie z tego koncertu by?o gotowe przek?ski o pó?nocy w hotelu. To tak?e tutaj kilka przyjemnych godzin na noc.

Niedziela by?a spokojna rano w hotelu. Mo?liwo?ci przechadzaj?c si? nad pi?knym jeziorem zosta? wype?niony przez ka?dego z nas. Byli?my gotowi do koncertu na 18 w kolejnym nowym mie?cie. 250 entuzjastycznych s?uchaczy, a inny posi?ek w tawernie. G?odny nie zrobili?my szans? by?. Po koncercie przyniós? je do domu do hotelu na kolejny posi?ek – zupa gulaszowa tym czasie i co nie mniej wielkim tort na obchody Øyvind Strand jego urodziny.
Z opuszczonymi ramionami i du?o humoru byli zadowoleni z osi?gni?? i gotowe do mi?ej uroczysto?ci Oyvind – do wczesnych godzin rannych.

Super-wycieczka by?a prowadzona, które wszyscy zgodzili. Wielkie dzi?ki dla naszego przyjaciela Ryzard Janusz przyby?ych wszystkie warunki super i niezapomniany pobyt.